ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ OZON.GR

Ι. ΘΕΜΑ

Άρθρο 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποσκοπούν στη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της „Ozone Entertainment“ AD, ΑΦΜ 205823722, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Βουλγαρία, Σόφια, Λεωφόρος Tsarigradsko Shose 115 G, Όροφος 3, "Megapark Business Center", γραφείο Ozone.bg, καλούμενη εφεξής για συντομία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ,  και οι πελάτες, εφεξής καλούμενοι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ/ Η ΧΡΗΣΤΗΣ, της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου OZON.GR, εφεξής καλούμενη «OZON.GR». 

 

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Άρθρο. 2. Πληροφορίες σύμφωνα με τον νόμο περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών:

1. Όνομα του προμηθευτή: „Ozone Entertainment“ AD

2. Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: Βουλγαρία,Λεωφόρος Tsarigradsko Shose 115 G, Όροφος 3, "Megapark Business Center", γραφείο Ozone.bg

3. Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας και διεύθυνση υποβολής παραπόνων από τους καταναλωτές: Βουλγαρία, Σόφια,  Λεωφόρος Tsarigradsko Shose 115 G, Όροφος 3, "Megapark Business Center", γραφείο Ozone.bg

4. Στοιχεία αλληλογραφίας: Βουλγαρία,Λεωφόρος Tsarigradsko Shose 115 G, Όροφος 3, "Megapark Business Center", γραφείο Ozone.bg, τηλέφωνο +30(211)1984006

5. Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: ΑΦΜ 205823722, Αριθμός υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: № 287169

6. Εποπτικές αρχές:

 (1) Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διεύθυνση: Σοφία, „Καθ. Τσβετάν Λάζαροφ”№ 2,

τηλ.: +30(211)1984006

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], [email protected]

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

(2) Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή

Διεύθυνση: 1000 Σόφια, Πλατεία Slaveykov 4Α, 3ος, 4ος και 6ος όροφος,

τηλ.: 02/980 25 24

φαξ: 02/988 42 18

τηλεφωνική γραμμή: 0700 111 22

Ιστοσελίδα: www.kzp.bg

7. Αριθμός εγγραφής του Νόμου περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας № BG 205823722 

 

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Άρθρο. 3. Το OZON.GR είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, διαθέσιμη στο Διαδίκτυο HTTP://WWW.OZON.GR, μέσω της οποίας οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για την πώληση και παράδοση αγαθών που προσφέρει ο Πάροχος στην πλατφόρμα , συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Να εγγραφούν και να δημιουργήσουν προφίλ για την προβολή του ηλεκτρονικού κατάστημα /e-shop/  του Παρόχου και να χρησιμοποιούν τις πρόσθετες υπηρεσίες παροχής πληροφοριών.

2.  Να επανεξετάζουν τα εμπορεύματα, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους παράδοσης.

3. Να συνάπτουν με τον Προμηθευτή συμβάσεις αγοραπωλησίας και παράδοσης αγαθών που προσφέρει η πλατφόρμα OZON.GR.

4. Να πραγματοποιούν κάθε τυχόν πληρωμή σε σχέση με τις συναφθείσες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

5.  Να λαμβάνουν πληροφορίες για νέα προϊόντα που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα OZON.GR.

6.  Να κάνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις σε σχέση με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων με τον Πάροχο στην πλατφόρμα OZON.GR μέσω της διεπαφής του ιστότοπου OZON.GR, που είναι διαθέσιμος στο Διαδίκτυο.

7. Να ειδοποιούνται για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο, κυρίως μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας OZON.GR στο Διαδίκτυο.

8. Να ασκήσουν το δικαίωμα τους υπαναχώρησης, κατά περίπτωση, βάσει του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Άρθρο.. 4.  Ο Πάροχος στην πλατφόρμα OZON.GR οργανώνει την παράδοση των αγαθών και εγγυάται τα δικαιώματα των Χρηστών, που προβλέπονται από το νόμο, στο πλαίσιο της καλής πίστης, τα κριτήρια και τους όρους που υιοθετούνται στην πράξη, το καταναλωτικό ή εμπορικό δίκαιο.

Άρθρο. 5. (1) Οι Χρήστες συνάπτουν με τον Πάροχο στην πλατφόρμα OZON.GR σύμβαση αγοράς και πώλησης των αγαθών, στη διεύθυνση HTTP://WWW.OZON.GR. Η σύμβαση συνάπτεται στα βουλγαρικά και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του Παρόχου στην πλατφόρμα.

(2) Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει συναφθεί με τους Χρήστες για αγοραπωλησία αγαθών, ο Πάροχος στην πλατφόρμα OZON.GR υποχρεούται να οργανώσει την παράδοση και τη μεταβίβαση της κυριότητας του Χρήστη των αγαθών που προσδιορίζει μέσω της διεπαφής στην πλατφόρμα. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να διορθώσουν λάθη κατά την εισαγωγή πληροφοριών το αργότερο μέχρι την υποβολή της δήλωσης για τη σύναψη της σύμβασης προς τον Πάροχο στην πλατφόρμα OZON.GR.

(3) Οι χρήστες καταβάλλουν στον Πάροχο της πλατφόρμας OZON.GR ένα τέλος για τα παραδοθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην πλατφόρμα OZON.GR και τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Η αμοιβή είναι στο ύψος του τιμήματος που ανακοινώθηκε στην πλατφόρμα του OZON.GR. Σε περίπτωση τεχνικού λάθος της τιμής, ο Προμηθευτής ενημερώνει αμέσως τον Χρήστη για τη σωστή τιμή του προϊόντος και έχει το δικαίωμα να αρνηθεί μια παραγγελία λόγω λανθασμένης ορθογραφίας της πραγματικής τιμής του.

Άρθρο. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Πάροχος στην πλατφόρμα OZON.GR συμφωνούν ότι όλες οι μεταξύ τους δηλώσεις σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του νόμου και του άρθρου για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και την ηλεκτρονική υπογραφή  και το άρθρο 11 του νόμου περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

(2) Θεωρείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που γίνονται από τους Χρήστες του ιστότοπου γίνονται από τα πρόσωπα που καθορίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή, εάν ο Χρήστης έχει εισαγάγει το κατάλληλο όνομα και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση. 

 

IV. ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ OZON.GR

Άρθρο. 7. (1)  Προκειμένου να χρησιμοποιήσει την OZON.GR για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης αγαθών, ο Χρήστης πρέπει να εισαγάγει το επιλεγμένο όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του για απομακρυσμένη πρόσβαση ή να ταυτοποιηθεί μέσω του προφίλ του στο Facebook ή στο Google, και έτσι θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί αυτούς τους γενικούς όρους. Η αποδοχή αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων γίνεται με την οριστικοποίηση κάθε παραγγελίας από τον Χρήστη.

(2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εγγραφής στον ιστότοπο του Παρόχου στην πλατφόρμα OZON.GR, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται σε αυτήν. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παραγγελίες για παράδοση αγαθών και προφίλ από τα κοινωνικά δίκτυα facebook και google.

(3) Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στο καλάθι καταναλωτών και κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ολοκλήρωση παραγγελίας», ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτούς ανεπιφύλακτα.

(4) Ο Πάροχος επιβεβαιώνει την παραγγελία που έκανε ο Χρήστης μέσω e-mail. Δημιουργείται λογαριασμός του Χρήστη και προκύπτει συμβατική σχέση μεταξύ αυτού και του Παρόχου.

(5) Κατά την πραγματοποίηση της εγγραφής ή της παραγγελίας, ο Χρήστης δεσμεύεται να παρέχει σωστά και ενημερωμένα δεδομένα. Ο χρήστης αναλαμβάνει να ενημερώσει τα δεδομένα που καθορίζονται στην εγγραφή ή την παραγγελία του σε περίπτωση αλλαγής.

 

V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Άρθρο. 8. (1) Οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη διεπαφή της σελίδας του Παρόχου στην πλατφόρμα OZON.GR προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις αγοράς και πώλησης των αγαθών που προσφέρουν οι προμηθευτές στην πλατφόρμα OZON.GR.

(2)  Σε περίπτωση παραγγελίας αγαθών χωρίς εγγραφή από τον Χρήστη, ο τελευταίος αποδέχεται αυτούς τους γενικούς όρους από τη στιγμή της οριστικοποίησης της παραγγελίας.

Άρθρο.  9. Οι χρήστες συνάπτουν τη σύμβαση αγοράς και πώλησης των αγαθών στην πλατφόρμα OZON.GR σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(1)  Είσοδος στο σύστημα παραγγελιών στην πλατφόρμα του OZON.GR.

(2) Επιλογή ένα ή περισσότερα από τα αγαθά που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα του OZON.GR και πρόσθεση τα στη λίστα των προϊόντων προς αγορά.

(3) Παροχή των απαραίτητων δεδομένων για την εξατομίκευση του Χρήστη ως συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης.

(4) Παροχή δεδομένων για την παράδοση.

(5) Επιλογή τρόπου και χρόνου πληρωμής του τιμήματος.

(6) Επιβεβαίωση της παραγγελίας. 

 

VI. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο. 10. (1) Ο Προμηθευτής και οι Χρήστες συνάπτουν χωριστές συμβάσεις αγοράς και πώλησης των αγαθών, που δηλώνονται από τους Χρήστες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι επιλέγονται με μία ηλεκτρονική δήλωση και από μία λίστα αγαθών προς αγορά.

(2) Ο προμηθευτής μπορεί να οργανώσει μαζί και ταυτόχρονα την παράδοση των αγαθών που παραγγέλθηκαν με τις ξεχωριστές συμβάσεις αγοράς και πώλησης.

(3) Τα δικαιώματα των χρηστών σε σχέση με τα παραδοθέντα αγαθά, πληρώνονται χωριστά για κάθε σύμβαση πώλησης αγαθών. Η άσκηση του δικαιώματος σε σχέση με τα παραδοθέντα αγαθά δεν επηρεάζει και δεν δρα σε σχέση με τη σύμβαση για την πώληση άλλων αγαθών. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης ορισμένων αγαθών δεν επηρεάζει τις συμβάσεις πώλησης άλλων αγαθών που παραδίδονται από τον καταναλωτή. Οι καταναλωτές απολαμβάνουν νομική εγγύηση για τη συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση πώλησης.

(4) Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών, τα οποία παραδίδονται προωθητικά μαζί με άλλα αγαθά σε σετ, ισχύουν κατά προτεραιότητα οι κανόνες παράδοσης και επιστροφής του αντίστοιχου σετ, όπως ανακοινώνονται στο προφίλ των αγαθών στο e-shop.

Άρθρο. 11. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης, ο Χρήστης υποχρεούται να υποδεικνύει με ακρίβεια και σαφήνεια τη σύμβαση και τα αγαθά για τα οποία ασκεί τα δικαιώματα.

Άρθρο. 12. (1) Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει αμέσως το τίμημα για τα μεμονωμένα συμβόλαια πώλησης κατά την παραγγελία των αγαθών ή την παράδοσή τους.

(2) Όσον αφορά τα αγαθά που παραδίδονται προωθητικά μαζί με άλλα αγαθά του σετ, η τιμή του σετ σχετίζεται μόνο στο σύνολό του και είναι αδιαίρετη για μεμονωμένα αγαθά από το σετ.

(3) Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής αποδεχτεί την επιστροφή ενός προϊόντος από ένα σετ της παρ. 2, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστραφεί ένα ποσό για τα επιστρεφόμενα αγαθά από το σετ, το οποίο είναι ανάλογο με την αναλογία μεταξύ των τιμών των αγαθών από το σετ στο e-shop του Προμηθευτή όταν δεν προσφέρονται σε σετ μεταξύ τους.

 

VII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

Άρθρο.  13. Οι κανόνες αυτής της ενότητας VII αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων ισχύουν μόνο για Χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή εγγραφής στο OZON.GR, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι χρήστες κατά την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του Νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, του Νόμου για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και την πώληση αγαθών ή / και της Οδηγίας 2011/83 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011.

Άρθρο.  14. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα OZON.GR ορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα OZON.GR.

(2) Η τιμή των αγαθών συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών καθορίζεται από τον Πάροχο στην πλατφόρμα OZON.GR στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα OZON.GR.

(3) Η αξία των ταχυδρομικών ή μεταφορικών εξόδων που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των εμπορευμάτων καθορίζεται από τον Πάροχο στην πλατφόρμα OZON.GR και παρέχεται ως ενημέρωση στους Χρήστες κατά την επιλογή των αγαθών για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και πριν την οριστικοποίηση της παραγγελίας.

Σε περίπτωση μη παραλαβής από τον Χρήστη των απεσταλμένων αγαθών περισσότερες από μία φορά, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα:

- να χρεώνει έξοδα μεταφοράς στον Χρήστη για κάθε επόμενη παραγγελία.

- να μην παραχωρήσει το δικαίωμα άρνησης αγορασμένων αγαθών για περίοδο μεγαλύτερη των 14 ημερών.

- να μην παρέχει δώρα στις επόμενες παραγγελίες του Χρήστη.

- να αρνηθεί την «Προστασία τιμής», σε περίπτωση που ο Χρήστης την επικαλεσθεί.

 (4) Οι τρόποι πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζονται στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη μέσω των μηχανισμών στην πλατφόρμα OZON.GR.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι τρέχουσες κατά τη στιγμή της οπτικοποίησής τους στην πλατφόρμα της OZON.GR πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

(6) Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών και του Νόμου για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και την πώληση αγαθών ,μπορούν να παρέχονται μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας OZON.GR ή μέσω e-mail.

 Άρθρο. 15. (1) Ο χρήστης συμφωνεί ότι οι προμηθευτές στην πλατφόρμα OZON.GR έχουν το δικαίωμα να αποδέχονται προκαταβολή για τις συναφθείσες με τον χρήστη συμβάσεις αγοράς και πώλησης αγαθών και την παράδοσή τους.

(2) Ο Χρήστης επιλέγει ανεξάρτητα αν θα πληρώσει στον Προμηθευτή στην πλατφόρμα του OZON.GR το αντίτιμο για την παράδοση των αγαθών πριν ή κατά την παράδοσή τους.

(3) Σε περίπτωση που η πάγια εντολή του Πελάτη ισούται ή υπερβαίνει τα 5.000 EUR, η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο με μεταφορά ή μεταφορά στον λογαριασμό πληρωμών του Παρόχου.

 Άρθρο. 16. (1) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, χωρίς να πληρώσει αποζημίωση ή πρόστιμο και χωρίς να αναφέρει το λόγο, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των αγαθών από τον Προμηθευτή μέσω της ενιαίας φόρμας υπαναχώρησης που διατίθεται στον ιστότοπο του Προμηθευτή στην Πλατφόρμα OZON.GR στη διεύθυνση https://www.OZON.GR/terms/ στο Παράρτημα № 1 των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων ή μέσω της ενότητας στον ιστότοπο του Παρόχου. Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης διατίθενται στη διεύθυνση https://www.OZON.GR/terms/ στο Παράρτημα № 2 αυτών των γενικών όρων.

(2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει της παρ. 1 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. για την παροχή υπηρεσιών στις οποίες η υπηρεσία παρέχεται πλήρως και η εφαρμογή της έχει ξεκινήσει με ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη και επιβεβαίωση από αυτόν ότι γνωρίζει ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης από τον έμπορο

2. για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον έμπορο και που ενδέχεται να προκύψουν κατά την περίοδο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης

3. για παράδοση αγαθών κατόπιν παραγγελίας του καταναλωτή ή σύμφωνα με τις ατομικές του απαιτήσεις·

4. για την προμήθεια αγαθών που, από τη φύση τους, μπορεί να αλλοιωθούν ή να έχουν μικρή διάρκεια ζωής·

5.  για την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών και η συσκευασία  τους είναι κατεστραμμένη  μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας (όπως ωτοασπίδες, ρούχα, βρεφικά προϊόντα, αποτριχωτικά, ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, βούρτσες μαλλιών κ.λπ.)

6. για την παράδοση αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση και, από τη φύση τους, έχουν αναμειχθεί με άλλα αγαθά από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν

7. για την παράδοση σφραγισμένων εγγραφών ήχου ή βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού υπολογιστή που εκτυπώνονται μετά την παράδοση, συμπεριλαμβανομένων κωδικών ενεργοποίησης για άδειες χρήσης λογισμικού, λειτουργιών λογισμικού ή εικονικών μέσων πληρωμής. Η εκτέλεση της σύμβασης για την προμήθεια σφραγισμένων ηχογραφήσεων ή βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένων κωδικών για περιεχόμενο και ψηφιακό περιεχόμενο που δεν βρίσκεται σε απτά μέσα), τα οποία εκτυπώνονται μετά την παράδοση, ξεκινά από τη στιγμή της εκτύπωσης και ο χρήστης χάνει δικαίωμα άρνησης, συμφωνώντας ρητά σε αυτό.

8. για την προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών, με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής για την προμήθεια τέτοιων εκδόσεων·

9. για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παραδίδεται σε φυσικά μέσα όταν η εκτέλεση έχει ξεκινήσει με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει ότι γνωρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης

(3)  Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα OZON.GR δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για παροχή πληροφοριών που ορίζονται στον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός ενός έτους και 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται στον χρήστη εντός της περιόδου υπαναχώρησης, η ίδια αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παροχής της. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να στείλει δήλωση υπαναχώρησης σύμφωνα με αυτό το άρθρο απευθείας στον Πάροχο μέσω της ενιαίας φόρμας υπαναχώρησης που διατίθεται στο Ιστοσελίδα του παρόχου στην πλατφόρμα OZON.GR στη διεύθυνση Παράρτημα № 1 αυτών των γενικών όρων.

(4)  Όταν ο Χρήστης ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εργοστασίου, ο Πάροχος θα επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε από τον Χρήστη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών, από την ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιήθηκε η απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και στην περίπτωση που έχει ήδη παραλάβει τα εμπορεύματα που υπόκεινται στη σύμβαση. Ο προμηθευτής επιστρέφει τα ποσά που έλαβε με τραπεζική μεταφορά, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει εκφράσει ρητά την επιθυμία του να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο πληρωμής, και αυτή η πρόταση  ισχύει εάν το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκηθεί εντός 14 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων και τα αγαθά έχουν εστάλη πίσω στον Πάροχο εντός αυτής της περιόδου 14 ημερών. Σε περίπτωση που το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκηθεί μετά την 14η ημέρα παραλαβής των αγαθών ή/και τα εμπορεύματα αποστέλλονται πίσω στον Προμηθευτή μετά την 14η ημέρα παραλαβής από τον Χρήστη, μέχρι την 30ή ημέρα παραλαβής, καταβλήθηκαν για τα ποσά των αγαθών επιστρέφονται μόνο με τη μορφή πίστωσης στο προσωπικό προφίλ του Χρήστη στον ιστότοπο του Παρόχου ή με την έκδοση κουπονιού στο όνομα του Χρήστη. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί τα ποσά για ανάκληση από τη Σύμβαση, που ασκήθηκαν εντός 14 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων, να επιστραφούν με ταχυδρομική παραγγελία / μεταφορά χρημάτων, το τέλος υπηρεσιών που χρεώνεται από τον αντίστοιχο ταχυμεταφορέα / ταχυδρομικό φορέα χρεώνεται με έξοδα χρήστη και καθορίζεται από τον ταχυμεταφορέα / ταχυδρομικό φορέα. Ο πάροχος δεν μπορεί να επηρεάσει αυτό το τέλος, δεν το καθορίζει και δεν επωφελείται από αυτό με κανέναν τρόπο.

Σε περίπτωση που τα αγαθά για τα οποία ο καταναλωτής υπαναχώρησε από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την παραλαβή των αγαθών καταβληθούν με κάρτα, η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού γίνεται μόνο στην ίδια κάρτα με την οποία καταβλήθηκε.

(5)  Κατά την άσκηση του δικαιώματος άρνησης, τα έξοδα επιστροφής των παραδοθέντων προϊόντων βαρύνουν τον καταναλωτή βάσει του άρθρου 55, παράγραφος  2  σύμφωνα με το Νόμο για την προστασία των καταναλωτών. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να επιστρέψει το πρόσθετο κόστος για την αρχική παράδοση των αγαθών, όταν ο καταναλωτής έχει επιλέξει ρητά έναν τρόπο παράδοσης των αγαθών, εκτός από την δωρεάν τυπική παράδοση που προσφέρει ο Προμηθευτής.

(6) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποθηκεύει τα αγαθά που λαμβάνει από τον Πάροχο στην πλατφόρμα και να διασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους κατά την περίοδο της παρ. 1.

(7)  Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με τον Πάροχο αποστέλλοντας γραπτή δήλωση στον Πάροχο μέσω της τυποποιημένης φόρμας υπαναχώρησης από τη σύμβαση, που διατίθεται στη διεύθυνση https://www.OZON.GR/terms/ στην πλατφόρμα OZON .GR στο Παράρτημα № 1 αυτών των γενικών όρων ή μέσω της ενότητας που βρίσκεται στον ιστότοπο του Παρόχου. Τα εμπορεύματα θα πρέπει να αποστέλλονται χωρίς αντικαταβολή, στη διεύθυνση του Προμηθευτή, συγκεκριμένα ΤΚ 2109, χωριό Γάρα Ελίν Πελίν , οδός Ινντουστριάλνα № 8. Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται με αντικαταβολή δεν θα γίνονται δεκτά από τον Προμηθευτή.

(8)  Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα OZON.GR δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή των ποσών στον καταναλωτή έως ότου παραλάβει τα αγαθά ή έως ότου ο καταναλωτής προσκομίσει απόδειξη ότι έστειλε τα αγαθά πίσω, όποια από τις δύο περιπτώσεις έχει συμβεί νωρίτερα.

(9) Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών που παραδίδονται διαφημιστικά μαζί με άλλα αγαθά σε ένα σετ (τα λεγόμενα bundle goods), κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του Χρήστη σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τις απαιτήσεις του Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτή, στον Χρήστη επιστρέφεται μειωμένο ποσό της μεμονωμένης τιμής των αγαθών, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία των τιμών των αγαθών στο e-shop όταν δεν αγοράζονται μαζί (δηλαδή η αναλογία μεταξύ των μη μειωμένων τιμών των αγαθών).

(10) Παρά τις παραπάνω υποθέσεις, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει τα αγαθά σε εμπορική μορφή. Ως εμπορικός τύπος νοείται να επιτρέπει τη μεταγενέστερη πώληση των αγαθών ως καινούργια. Η αποσυσκευασία των εμπορευμάτων δεν θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε σαφή βλάβη της εμπορικής εμφάνισης των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση κατεστραμμένου εμπορικού τύπου των αγαθών, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του να αρνηθεί να αποδεχτεί την υπαναχώρηση από τη σύμβαση ή να χρεώσει τα έξοδα του Χρήστη για την αποκατάσταση των αγαθών σε εμπορική μορφή. Σύμφωνα με το άρθ. 55, παράγρ. 4 του Νόμου για την προστασία των καταναλωτών, ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη μειωμένη αξία των αγαθών που προκαλείται από τη δοκιμή τους, εκτός από ότι είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της σωστής λειτουργίας.

 (11) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης βάσει του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι ο Χρήστης έχει ασκήσει επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης σε σχέση με το περιεχόμενο μπόνους που ανήκει στο προϊόν.

(12) Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει και για τα βιβλία, μόνο εάν δεν υπάρχουν ίχνη χρήσης στο βιβλίο και είναι σε διατηρημένη εμπορική μορφή και εάν το βιβλίο έχει τυλιχθεί σε αλουμινόχαρτο - η συσκευασία δεν είναι αποσυσκευασμένη. Η εκτέλεση της σύμβασης με ένα αγορασμένο βιβλίο ξεκινά από τη στιγμή της αποσυσκευασίας, κατά την οποία ο χρήστης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης και ο χρήστης συμφωνεί ρητά με αυτό.

(13) Κατά την επιστροφή των εμπορευμάτων, ο Χρήστης αναλαμβάνει να τα επιστρέψει μαζί με το πλήρες σετ που έλαβε, καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα - απόδειξη, τιμολόγιο, πρωτόκολλο παράδοσης, κάρτα εγγύησης (εάν υπάρχει).

(14) Κατά την επιστροφή των αγαθών, ο Χρήστης δεσμεύεται να επιστρέψει όλα τα δώρα που έλαβε με τα αγαθά της παραγγελίας, σε περίπτωση που αποσταλούν από τον Προμηθευτή.

(15) Σε περίπτωση αγοράς που πραγματοποιείται από νομικό πρόσωπο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Ενοχών και Συμβάσεων Νόμου, που παρεκκλίνουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

 

VIII. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο.  17. (1) Ο χρόνος παράδοσης των αγαθών καθορίζεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα OZON.GR. Για κάθε συγκεκριμένο προϊόν ο Χρήστης ειδοποιείται αμέσως πριν την οριστικοποίηση της παραγγελίας στην πλατφόρμα OZON.GR πόσες περίπου ημέρες θα παραδοθεί. Οι ημέρες που ορίζονται στην πλατφόρμα OZON.GR ότι απαιτούνται για την παράδοση είναι ενδεικτικές και ο Προμηθευτής δεν εγγυάται για αυτό, αλλά εγγυάται ότι είναι δυνατό να παραδώσει τα αγαθά τις καθορισμένες ημέρες.

(2) Σε περίπτωση που ο Χρήστης και ο Πάροχος στην πλατφόρμα OZON.GR δεν έχουν ορίσει χρόνο παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης των αγαθών είναι 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που ακολουθεί την αποστολή της παραγγελίας του χρήστη στον Πάροχο μέσω της ιστοσελίδας του Παρόχου στην Πλατφόρμα OZON.GR.

(3) Εάν ο Πάροχος στην πλατφόρμα OZON.GR δεν μπορεί να εκπληρώσει τη σύμβαση λόγω του ότι δεν έχει τα παραγγελθέντα αγαθά, υποχρεούται να ενημερώσει τον χρήστη και να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Πάροχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εφόσον έχει ειδοποιήσει τον Χρήστη για τις εξαντλημένες ποσότητες.

(4) Ο Προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί την επεξεργασία της παραγγελίας όταν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ότι η παραγγελία είναι μη αυθεντική, συμπεριλαμβανομένου ότι δεν προέρχεται από τον Χρήστη που περιγράφεται στην ίδια ή όταν το προϊόν που παραγγέλθηκε με την παραγγελία είναι προσωρινά μη διαθέσιμο λόγω εξάντλησης ή για άλλου τεχνικούς λόγους, οπότε ο Πάροχος ειδοποιεί τον Χρήστη μέσω e-mail ή δια τηλεφώνου και επιστρέφει τα ποσά που κατέβαλε. Ο προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί να επεξεργαστεί μια παραγγελία ακόμα και όταν ο αριθμός ή ο όγκος των παραγγελθέντων αντικειμένων υπερβαίνει τη συνήθη κατανάλωσή τους από πελάτη-καταναλωτή κατά την έννοια του Νόμου για την προστασία των καταναλωτών και υπάρχει λόγος να θεωρείται ότι η παραγγελία έγινε για μεταπώληση και δεν εμπίπτει στην κατηγορία αγοράς καταναλωτή.

(5)  Σε περίπτωση ανακριβών στοιχείων που παρέχονται από τον Χρήστη, για διεύθυνση και τηλέφωνο παράδοσης ή απουσία του Χρήστη στη διεύθυνση, καθώς και σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης των αγαθών για λόγους ανεξάρτητους από τον Προμηθευτή, τα αγαθά επιστρέφονται και παραμένουν στις αποθήκες του Προμηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση τα αγαθά δεν φυλάσσονται για τον Χρήστη, εκτός εάν έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων. Σε περίπτωση προπληρωμένου αγαθού, φυλάσσεται εντός 15 ημερών από την επιστροφή του και μετά τη λήξη αυτής της περιόδου και εάν ο Χρήστης δεν το ζητήσει από τον Προμηθευτή, ο Προμηθευτής θα επιστρέψει την πληρωμή που έλαβε, εκτός από το ποσό που δαπανήθηκε για την παράδοση και αποθήκευση. Σε περίπτωση ανακριβών ή λανθασμένων στοιχείων που παρέχονται από τον Χρήστη για τη διεύθυνση παράδοσης, όπου τα εμπορεύματα αποστέλλονται σε λάθος διεύθυνση, τα έξοδα της υπηρεσίας ταχυμεταφορών για ανακατεύθυνση της αποστολής επιβαρύνουν τον Χρήστη.

(6) Σε περίπτωση που τα αγαθά δεν παραδοθούν στον Χρήστη εντός της καθορισμένης προθεσμίας παράδοσης, δεν οφείλεται αποζημίωση στον Χρήστη. Οι λόγοι που θα καθυστερούσαν την παράδοση εκτός των καθορισμένων ημερών στην πλατφόρμα του OZON.GR είναι:

φόρτος εργασίας και αριθμός παραγγελιών για την περίοδο πάνω από τον μέσο όρο και πάνω από το συνηθισμένο για τον Προμηθευτή

προβλήματα στην εταιρεία ταχυμεταφορών, όπως η μη έγκαιρη οργάνωση του ταχυμεταφορέα, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας του ταχυμεταφορέα, τα απρόβλεπτα τεχνικά και πληροφοριακά προβλήματα με τον ταχυμεταφορέα ή οι μετεωρολογικές συνθήκες που εμποδίζουν τον ταχυμεταφορέα.

απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα στα συστήματα του Παρόχου, υπαιτιότητα των προμηθευτών του Προμηθευτή, από τους οποίους ο τελευταίος προμηθεύεται το προϊόν,·κακές καιρικές συνθήκες κ.λπ. περιστάσεις ανωτέρας βίας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κανονική δραστηριότητα του παρόχου.

 (7) Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής εγγυάται και αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά στον Χρήστη με καθυστέρηση όχι μεγαλύτερη των 15 εργάσιμων ημερών από τις κατά προσέγγιση ημέρες παράδοσης στην πλατφόρμα OZON.GR

(8) Για προϊόντα με ατομική ή συνολική αξία 4 EUR ή μικρότερη που εμπίπτουν στο πρόγραμμα "Συν προϊόντα", ο Προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί την παραγγελία. Σε περίπτωση που ένα προϊόν ή προϊόντα εμπίπτουν στο πρόγραμμα "Συν προϊόντα" και η συνολική τους αξία είναι ίση ή μικρότερη από 4 EUR κατά την έννοια της προηγούμενης πρότασης, ο Χρήστης ειδοποιείται με μήνυμα στην πλατφόρμα και εμποδίζεται η παραγγελία. Για να πραγματοποιήσει την παραγγελία, ο Χρήστης πρέπει να προσθέσει ένα προϊόν ή προϊόντα συνολικής αξίας τουλάχιστον 4 EUR.

Άρθρο.  18. Ο Πάροχος στην πλατφόρμα OZON.GR δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη βουλγαρική νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση, τη διαφήμιση και την πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής.

Άρθρο.  19. Ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Χρήστη για τα έξοδα μεταφοράς και ταχυμεταφοράς αμέσως πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας και η τιμή παράδοσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν, τη μέθοδο και τη διεύθυνση παράδοσης που έχει επιλέξει ο Χρήστης. Σε περίπτωση πρόσθετης ανακατεύθυνσης μιας ήδη ζητούμενης παραγγελίας από τον Χρήστη ή σε περίπτωση ανάγκης επανειλημμένης επίσκεψης στη διεύθυνση που ζητήθηκε, ο Χρήστης πληρώνει το τίμημα της παράδοσης σε ποσά που καθορίζονται σύμφωνα με το τιμολόγιο του αντίστοιχου ταχυμεταφορέα. Οι προϋποθέσεις για δωρεάν παράδοση, όταν είναι διαθέσιμες, δεν ισχύουν σε περίπτωση που ο Χρήστης ζητήσει επίσκεψη σε διεύθυνση σε ώρα ή εύρος της ημέρας που ορίζει ο ίδιος.

Άρθρο.  20. (1)  Ο Χρήστης πρέπει να επιθεωρήσει τα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της παράδοσης και παραλαβής από τον ταχυμεταφορέα και εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή υπάρχουν ορατά σπασίματα και ελαττώματα, να αρνηθεί να τα παραλάβει από τον ταχυμεταφορέα και να ειδοποιήσει αμέσως τον Πάροχο στην πλατφόρμα OZON.GR.

(2) Εάν ο Χρήστης δεν αρνηθεί τα προϊόντα από τον κούριερ και δεν ειδοποιήσει τον Πάροχο στην πλατφόρμα OZON.GR σύμφωνα με την παρ. 1, τα αγαθά θεωρούνται εγκεκριμένα και ως να πληρούν τις απαιτήσεις, εκτός από τα κρυφά ελαττώματα.

(3) Σε περίπτωση που κατά την παράδοση των εμπορευμάτων ο Χρήστης επιθυμεί να τα αρνηθεί και να μην τα αποδεχτεί, τα έξοδα μεταφοράς και προς τις δύο κατευθύνσεις επιβαρύνουν τον ίδιο.

 Άρθρο. 21.  Ο Προμηθευτής παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες για τα αγαθά σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος XIII. ΠΑΡΑΠΟΝΑ.

Άρθρο.  22.  Για τις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν οι κανόνες εμπορικής πώλησης που ορίζονται στον Εμπορικό Νόμο και στον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών, του Νόμου για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και την πώληση αγαθών. 

 

IX. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο.  23. (1) Ο Πάροχος στην πλατφόρμα OZON.GR λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

(2)  Για λόγους ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, ο Πάροχος στην πλατφόρμα OZON.GR θα αποστέλλει τα δεδομένα μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία καθορίστηκε από τους Χρήστες κατά την εγγραφή.

(3) Ο Πάροχος στην πλατφόρμα OZON.GR έχει το δικαίωμα να αποθηκεύει τα δεδομένα στη τελική συσκευή επικοινωνίας του Χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος εκφράσει ρητά τη διαφωνία του.

(4) Ο Χρήστης ή ο Καταναλωτής συμφωνεί ότι ο Πάροχος της πλατφόρμας OZON.GR έχει το δικαίωμα να αποστέλλει ανά πάσα στιγμή ηλεκτρονικά μηνύματα στον Χρήστη ή στον Καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένου ενημερωτικού δελτίου ή προσφορές για αγορά αγαθών, ενώ υπάρχει εγγραφή του Χρήστη ή ο Καταναλωτής στο e-shop του Παρόχου στην πλατφόρμα OZON.GR.

(5) Ο Χρήστης ή ο Καταναλωτής συμφωνεί ότι ο Πάροχος της πλατφόρμας OZON.GR έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του Χρήστη ή του  Καταναλωτή κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του Παρόχου στην πλατφόρμα OZON.GR.

Άρθρο.  24. (1) Ανά πάσα στιγμή, ο Πάροχος στην πλατφόρμα OZON.GR έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να ταυτοποιηθεί και να πιστοποιήσει τη γνησιότητα καθεμιάς από τις περιστάσεις και τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώνονται κατά την εγγραφή.

(2)  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του, ο Πάροχος της πλατφόρμας OZON.GR έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει την ανακοινωθείσα «Διαδικασία απώλειας ή ξεχασμένου ονόματος και κωδικού πρόσβασης», που είναι διαθέσιμη στο: https: //www .OZON .GR / πελάτης / λογαριασμός / forgotpassword /

(3) Σε περίπτωση ελλιπούς προστασίας και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, υπάρχει αναλυτική περιγραφή στην Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου OZON.GR, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.OZON.GR/confidentiality/ 

 

X. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Άρθρο.  25. (1) Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν από τον Πάροχο της πλατφόρμας OZON.GR, για τον οποίο ο τελευταίος θα ειδοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο όλους τους εγγεγραμμένους Χρήστες.

(2) Ο Πάροχος στην πλατφόρμα OZON.GR και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσθήκη και τροποποίηση αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα έχει επίδραση στον Χρήστη σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

А) μετά από ρητή ειδοποίησή του από τον Πάροχο στην πλατφόρμα OZON.GR και εφόσον ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός της προθεσμίας των 14 ημερών ότι τα απορρίπτει ή

Β) μετά τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του Παρόχου στην πλατφόρμα OZON.GR και εφόσον ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός 14 ημερών από τη δημοσίευσή τους ότι τα απορρίπτει.

Γ) με ρητή αποδοχή του από τον Χρήστη μέσω του προφίλ του στην ιστοσελίδα του Παρόχου στην πλατφόρμα OZON.GR.

(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Παρόχου στην πλατφόρμα OZON.GR σε σχέση με την αλλαγή αυτών των γενικών όρων θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει ο Χρήστης κατά την εγγραφή. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή προκειμένου να επηρεάσουν τον ίδιο.

Άρθρο.  26. Ο Πάροχος δημοσιεύει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις στη διεύθυνση https://www.OZON.GR/terms/ μαζί με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις αυτών. 

 

XI. ΛΗΞΗ

Άρθρο.  27. Οι παρόντες γενικοί όροι και η σύμβαση του Χρήστη με τον Πάροχο στην πλατφόρμα OZON.GR τερματίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• σε περίπτωση λήξης και κήρυξης σε εκκαθάριση ή κήρυξης πτώχευσης ενός από τα μέρη της σύμβασης.

• με γραπτή αμοιβαία συναίνεση των μερών.

• σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ενός από τα μέρη να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

• σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από κρατικούς φορείς.

• με την διαγραφή του Χρήστη από την πλατφόρμα του OZON.GR. Στην περίπτωση αυτή, οι συναφθείσες αλλά μη εκτελεσθείσες συμβάσεις πώλησης παραμένουν σε ισχύ και υπόκεινται σε εκτέλεση.

Άρθρο.  28. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς οφειλόμενη αποζημίωση να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς, εάν διαπιστώσει ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα OZON.GR κατά παράβαση αυτών των γενικών όρων, της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, των γενικά αποδεκτών ηθικών κανόνων και πρακτικών του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 

XII. ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο.  29. Ο Χρήστης αναλαμβάνει να αποζημιώσει και να απαλλάξει από ευθύνη τους παρόχους της πλατφόρμας OZON.GR και τον Πάροχο σε περίπτωση αγωγών και άλλων αξιώσεων τρίτων (είτε δικαιολογημένες είτε όχι), για όλες τις ζημιές και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και των δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με (1) μη εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία, (2) παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραγωγής, ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (3) παράνομη μεταβίβαση σε άλλα πρόσωπα των δικαιωμάτων που παρέχονται στον Χρήστη για τη διάρκεια και βάσει των όρων της σύμβασης και (4) ψευδής δήλωση για την ιδιότητα ή μη του καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Άρθρο.  30. Ο πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων, προβλημάτων Διαδικτύου, τεχνικών ή άλλων αντικειμενικών λόγων, συμπεριλαμβανομένων εντολών των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Άρθρο.  31. (1) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από τον Χρήστη σε τρίτα μέρη.

(2) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για περιουσιακές ή μη περιουσιακές ζημίες, που εκφράζονται σε διαφυγόντα κέρδη ή ζημίες που προκλήθηκαν στον Χρήστη κατά τη διαδικασία χρήσης ή μη χρήσης του OZON.GR και τη σύναψη συμβάσεων πώλησης με τον Πάροχο.

(3) Ο πάροχος δεν ευθύνεται για το χρόνο κατά τον οποίο η πλατφόρμα δεν ήταν διαθέσιμη για λόγους ανωτέρας βίας.

(4) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για ζημιές από σχόλια, απόψεις και δημοσιεύσεις σε προϊόντα, ειδήσεις και άρθρα στην πλατφόρμα OZON.GR.

Άρθρο.  32. (1) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση υπέρβασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα απώλεια πληροφοριών, διάδοση πληροφοριών, πρόσβαση σε πληροφορίες, περιορισμό πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες παρόμοιες συνέπειες.

(2) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση σύναψης σύμβασης αγοραπωλησίας, παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων που προκύπτουν από ψευδή ταυτοποίηση τρίτου, που παρουσιάζεται ως Χρήστης, εάν από τις περιστάσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό το πρόσωπο είναι ο Χρήστης. 

 

XIII. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Άρθρο.  33. (1) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία και, μαζί με την υποβολή της, το πλήρες φάκελο εγγράφων (συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης / τιμολογίου, πρωτοκόλλου παράδοσης, κάρτας εγγύησης κ.λπ.) και τα εμπορεύματα θα πρέπει να τα αποστείλει στη διεύθυνση ΤΚ 2109, Gara Elin Pelin, ul. Industrialna 8.

(2) Τα έξοδα μεταφοράς για την αποστολή ενός προϊόντος για σέρβις εγγύησης επιβαρύνουν την Ozone Entertainment, μόνο με την προϋπόθεση ότι το προϊόν αποστέλλεται από το γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών Speedy στη διεύθυνση: ΤΚ 2109, Gara Elin Pelin, ul. Industrialna 8.

(3) Σε περίπτωση που το προϊόν αποσταλεί για σέρβις εγγύησης σε άλλη διεύθυνση, διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στο άρθ. 33. (2) ή/και δεν αποστέλλεται από γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών Speedy, τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον Χρήστη.

(4) Η εγγύηση ισχύει μόνο για κατασκευαστικά ελαττώματα και αποκλίσεις που υπάρχουν κατά την παράδοση των εμπορευμάτων και προέκυψαν κατά την κανονική λειτουργία στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Η εγγύηση είναι άκυρη και ο πελάτης πληρώνει το κόστος της επισκευής (και μπορεί να αρνηθεί το σέρβις) σε περίπτωση ζημιάς που προκαλείται από:

- Ακατάλληλη χρήση ή/και ακατάλληλη αποθήκευση.

- Κατεστραμμένη ακεραιότητα των αυτοκόλλητων εγγύησης.

- Ο αριθμός αναγνώρισης προϊόντος (αριθμός IMEI), ο σειριακός αριθμός ή ο κωδικός ημερομηνίας, εάν υπάρχει, έχει αφαιρεθεί, διαγραφεί, καταστραφεί ή είναι δυσανάγνωστος με οποιονδήποτε τρόπο.

- Πτώση, χτύπημα, ασκούμενη πίεση, χυμένα υγρά.

- Προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή εταιρείες.

- Χρήση φορτιστών, μπαταριών και περιφερειακών εκτός από αυτά που παρέχονται με το σετ.

- Βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο, ακατάλληλη σύνδεση με την παροχή ρεύματος, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ή γρήγορες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, φυσικές καταστροφές και άλλες περιστάσεις ανωτέρας βίας.

 (5) Ο προμηθευτής ευθύνεται για τυχόν έλλειψη των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης, η οποία υπάρχει κατά την παράδοση των αγαθών και εκδηλώνεται εντός δύο ετών από την παράδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 του Νόμου για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και την πώληση αγαθών. Ο πάροχος ευθύνεται βάσει της νομικής εγγύησης σε πρόσωπα με ιδιότητα καταναλωτή, κατά την έννοια της §6, σημείο 6 των Πρόσθετων Διατάξεων του Νόμου για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και την πώληση αγαθών - κάθε φυσικό πρόσωπο που σε σχέση με συμβάσεις παροχής ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και συμβάσεις πώλησης αγαθών πράξεις εκτός της εμπορικής ή οικονομικής δραστηριότητας, της βιοτεχνίας ή του επαγγέλματος ή κατά την έννοια της §13, παράγραφος 1, σημείο 1 των Πρόσθετων Διατάξεων του Καταναλωτή Νόμος περί προστασίας - κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά αγαθά ή χρησιμοποιεί υπηρεσίες που δεν προορίζονται για εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα και κάθε φυσικό πρόσωπο που, ως συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, ενεργεί εκτός της εμπορικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας

(6) Σε περίπτωση καταγγελίας προϊόντος υλικού - φορητού υπολογιστή, σκληρού δίσκου, υπολογιστή, κάρτας μνήμης κ.λπ., ο Πάροχος δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων λόγω της επισκευής. Ο χρήστης δεσμεύεται να δημιουργήσει αντίγραφο των δεδομένων του που είναι αποθηκευμένα στο προϊόν που υποβάλλει για παράπονο πριν υποβάλει την καταγγελία.

 

XIV. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο.  34. (1) Ο Χρήστης και ο Πάροχος στην πλατφόρμα OZON.GR υποχρεούνται να προστατεύουν αμοιβαία τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντά τους, καθώς και να τηρούν τα εμπορικά τους μυστικά, τα οποία περιήλθαν στην ιδιοκτησία τους κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης και των παρόντων γενικών όρων.

(2) Ο Χρήστης και ο Πάροχος δεσμεύονται κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου της σύμβασης να μην δημοσιοποιούν την μεταξύ τους γραπτή ή προφορική αλληλογραφία. Δημόσια μπορεί να θεωρηθεί η δημοσίευση αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, διαδικτυακά φόρουμ, προσωπικές ή δημόσιες ιστοσελίδες κ.λπ.

Άρθρο.  35. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων σε ειδική σύμβαση μεταξύ του Παρόχου στην πλατφόρμα OZON.GR και του Χρήστη, υπερισχύουν οι διατάξεις της ειδικής σύμβασης.

Άρθρο.  36. Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων δεν θα οδηγήσει σε ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

Άρθρο.  37. Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ισχύουν για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα σύμβαση, τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο.  38. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους Χρήστες στις 12.08.2015.

Άρθρο.  39. Οι κωδικοί προσφοράς για εκπτώσεις κατά την αγορά προϊόντων δεν ισχύουν για προϊόντα που έχουν ήδη μειωθεί, έχουν άλλη έκπτωση ή έχουν αυτοκόλλητο ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΙΜΗ, εκτός από κωδικούς προσφοράς που αναφέρονται ρητά από τον Προμηθευτή και χρησιμοποιούνται για πρόσθετη έκπτωση .

Άρθρο.  40. Οι κωδικοί προσφοράς για εκπτώσεις κατά την αγορά προϊόντων δεν ισχύουν για αγαθά που ο Χρήστης επιθυμεί να αγοράσει με δόσεις / μίσθωση, ανεξάρτητα από το αν το αντίστοιχο προϊόν είναι ήδη σε μειωμένη τιμή ή όχι.

 

Παράρτημα № 1 - Τυποποιημένο έντυπο για τη διαχείριση του δικαιώματος ακύρωσης σύμβασης

 

 (συμπληρώστε και στείλτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση) 

 

– Προς την „Ozon Entertainment“ AD, ΑΦΜ 205823722, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Βουλγαρία,Λεωφόρος Tsarigradsko Shose 115 G, Όροφος 3, "Megapark Business Center", γραφείο Ozone.bg:

– Με το παρόν ενημερώνω/ενημερώνουμε* ότι αρνούμαι/αρνούμαστε* τη σύμβαση που έχω/-ουμε* συνάψειγια την αγορά των ακόλουθων αγαθών*/για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας*

– Ημερομηνία παραγγελίας* / Ημερομηνία παραλαβής*

– Όνομα χρήστη/-ών

– Διεύθυνση χρήστη/-ών

– Υπογραφή χρήστη/-ών  (μόνο εάν αυτή η φόρμα είναι σε χαρτί)

– Ημερομηνία

------------------------------------------------------

* Το περιττό διαγράφεται.

 

Παράρτημα № 2 - Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του δικαιώματος ακύρωσης της σύμβασης

Πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

Τυπικές οδηγίες για ακύρωση:

I. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος.

II. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, χωρίς αιτιολογία, εντός 30 ημερών.

III. Η περίοδος υπαναχώρησης είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος εκτός του μεταφορέα και που έχει οριστεί από εσάς έχει αναλάβει τα εμπορεύματα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην OZON.GR και την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με μια ρητή αίτηση (για παράδειγμα, μια επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικά, φαξ ή e-mail ).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τυπική φόρμα ανάληψης που παρέχεται, αλλά αυτό δεν απαιτείται. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά την τυπική φόρμα υπαναχώρησης ή άλλη σαφή αίτηση για ανάληψη στην ιστοσελίδα μας OZON.GR. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα σας στείλουμε αμέσως ένα μήνυμα επιβεβαίωσης σε ένα μόνιμο μέσο (για παράδειγμα μέσω e-mail).

Για να συμμορφωθείτε με την περίοδο υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίησή σας για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

IV. Αποτέλεσμα άρνησης.

Εάν ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με τον τρόπο αποστολής που έχετε επιλέξει εκτός από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο αποστολής που προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε οποιαδήποτε περίπτωση το αργότερο 30 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα επιστρέψουμε τα χρήματα σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 16 αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Έχουμε το δικαίωμα να αναβάλουμε την επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρι να μας παράσχετε απόδειξη ότι στείλατε τα αγαθά πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Πρέπει να επιβαρυνθείτε με το άμεσο κόστος της επιστροφής των αγαθών. Το κόστος δεν αναμένεται να υπερβαίνει περίπου το ποσό για την παράδοση ή την τυπική υπηρεσία ταχυμεταφορών.

Είστε υπεύθυνοι για τη μείωση της αξίας των αγαθών ως αποτέλεσμα της δοκιμής τους, που υπερβαίνει τα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της καλής λειτουργίας τους.

Πρόσθετες πληροφορίες χρήστη μπορείτε να βρείτε στο www.OZON.GR.

V. για την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών και η συσκευασία  τους είναι κατεστραμμένη  μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας (όπως ωτοασπίδες, ρούχα, βρεφικά προϊόντα, αποτριχωτικά, ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, βούρτσες μαλλιών κ.λπ.)